Michał Trębacz

2011

 • „Słuchają słów Prezesa…”. Księga przemówień Chaima Mordechaja Rumkowskiego, ed. by A. Sitarek and M. Trębacz, Łódź 2011.

2010

 • Dzieci czeskie z Lidic w obozie przy ul. Żeligowskiego w Łodzi, in: Ludność cywilna w łódzkich obozach przesiedleńczych, ed. by J. Żelazko, Łódź 2010, pp. 135–144.
 • Aleksander Margolis. Lekarz, społecznik, polityk, Żyd, in: Studia i szkice ofiarowane Julianowi Baranowskiemu, ed. by E. Wiatr and P. Zawilski, Łódź 2010, pp. 100-111.
 • „Rzadko kiedy żydowski dom łączył w sobie tyle światów i tyle wartości...”. Polsko-żydowska mozaika Rafała Lichtensteina – przyczynek do dziejów inteligencji wielokulturowej Łodzi, in: „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, ed. by R. Stobiecki and J. Walicki, Łódź 2010, pp. 51–63.
 • Żydzi łódzcy w świetle liczb – spis powszechny 1931 roku, in: Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, ed. by M. Kulesza and J. Walicki, Łódź 2010, pp. 202–230.

2009

 • Die Rekonstruktion von Lebensgeschichte Berliner Juden im Getto Litzmannstadt, in: Berliner Juden im Getto Litzmannstadt 1941-1944. Ein Gedenkbuch, ed. by Ingo Loose, Berlin-Łódź 2009 [coautor Malte Holler], pp. 76-80.
 • Rekonstrukcja historii życia Żydów berlińskich w getcie Litzmannstadt, in: Żydzi berlińscy w Litzmannstadt Getto 1941–1944. Księga pamięci, ed. by Ingo Loose, Berlin-Łódź 2009 [coauthor Malte Holler], pp. 76-80.
 • Zarys historii getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1940–1944, in: Getto łódzkie / Litzmannstadt Getto 1940–1944, ed. by Julian Baranowski i Sławomir M. Nowinowski, Łódź 2009 [coauthors: Sławomir M. Nowinowski, Adam Sitarek, Ewa Wiatr], pp. 6-40.
 • Kronika getta łódzkiego / Litzmannstadt Getto 1941–1944, ed. by Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska, Adam Sitarek, Michał Trębacz, Jacek Walicki, Ewa Wiatr, Piotr Zawilski, vol. 1: 1941, t. 2: 1942, vol. 3: 1943, vol. 4: 1944, vol. 5: Suplementy, Łódź 2009.

2008

 • „Czyn hańbiący” Izraela Lichtensteina i Szmula Milmana, in: Per aspera ad astra. Materiały z XVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, vol. VIII, Historia dwudziestolecia międzywojennego, Kraków 2008, pp. 159–170.
 • Życie codzienne w Łodzi w 1945 r., in: Łódź 1945, ed. by Joanna Żelazko, Łódź 2008 [coauthor Adam Sitarek], pp. 171–186.