זייט באגריסט צו בונדיזם.נעט

בונדיזם.נעט איז אַ טראַנזנאַציאָנאַל נעץ פון למדנים וואָס האָבן אַן איניינעמדיקן אינטערעס אין די געשיכטע און אידעען פונעם יידישן אַרבעטער בונד. אונדזער וועבזייט האַלט מיטלען און אינפאָרמאַציע מיט אַ שייכות צו דער געשיכטע פון בונד. מיר זיינען אַ געזעלשאַפט וואָס האָט אַ שותּפותדיקע ציל צו שטיצן פאָרשונג וועגן דעם בונד. ביטע פּאַשט זיך אַרום און נוץ די מיטלען וואָס זיינען דאָ אויפן וועבזייט. איר קענט אויך ווערן אַ מיטגליד פון אונדזער נעץ, אָדער ווי אַ טוער ,אויב אייער אַרבעט האָט עפּעס אַ שייכות צו דער געשיכטע פון בונד, אָדער ווי אַ חבֿר ,אויב אייער אַרבעט קוקט נישט ספּעציפיש אויפן בונד, אָבער איר זייט יאָ פאַראינטערעסירט אין די געשיכטע פון דער באַוועגונג