TitleBund – Venskomu meždunarodnomu socialističeckomu kongressu 1914 goda
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsSvalov, Aleksandr
JournalVestnik Evrejskogo univertiteta
Volume26
Pagination207–244
Citation KeySvalov2003