Export 1 results:
Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: Author is Strizhkova, N.A.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
P
Strizhkova, N. A.. "Perspektivy mirovoi revoliutsii v 1918-1924 gg. v predstavlenii zhurnalista D.I. Zaslavskogo. Po materialam dnevnika." In Rossiia i mir glazami drug druga. Iz istorii vzaimovospriiatiia, Vol. 5, edited by Aleksandr V. Golubev, 95-103. Moskva: IRI RAN, 2009.