Export 1 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Walicki, J.  [Clear All Filters]
2010
Trębacz, Michał. "„Rzadko kiedy żydowski dom łączył w sobie tyle światów i tyle wartości…”. Polsko-żydowska mozaika Rafała Lichtensteina – przyczynek do dziejów inteligencji wielokulturowej Łodz." In „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, edited by R. Stobiecki and J. Walicki, 51-63. Łodz: Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki, 2010.