Export 1 results:
Sort by: Author Title [ Type  (Asc)] Year
Filters: Author is Zawilski, P.  [Clear All Filters]
Book Chapter
Trębacz, Michał. "Alexander Margolis. Lekarz, społecznik, polityk, Żyd." In Studia i szkice ofiarowane Julianowi Baranowskiemu, edited by E. Wiatr and P. Zawilski, 100-111. Łodz: Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki, 2010.