Export 2 results:
Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Author is Trębacz, Michał  [Clear All Filters]
2010
Trębacz, Michał. "Alexander Margolis. Lekarz, społecznik, polityk, Żyd." In Studia i szkice ofiarowane Julianowi Baranowskiemu, edited by E. Wiatr and P. Zawilski, 100-111. Łodz: Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki, 2010.
Trębacz, Michał. "„Rzadko kiedy żydowski dom łączył w sobie tyle światów i tyle wartości…”. Polsko-żydowska mozaika Rafała Lichtensteina – przyczynek do dziejów inteligencji wielokulturowej Łodz." In „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, edited by R. Stobiecki and J. Walicki, 51-63. Łodz: Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki, 2010.