Export 3 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is T  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S [T] U V W X Y Z   [Show ALL]
T
Trachtenberg, Barry. "The Revolutionary Origins of Yiddish Scholarship." In Revolution of 1905 and Russia's Jews, edited by Stefani Hoffman and Ezra Mendelsohn, 174-183. Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press, 2008.
Trębacz, Michał. "Alexander Margolis. Lekarz, społecznik, polityk, Żyd." In Studia i szkice ofiarowane Julianowi Baranowskiemu, edited by E. Wiatr and P. Zawilski, 100-111. Łodz: Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki, 2010.
Trębacz, Michał. "„Rzadko kiedy żydowski dom łączył w sobie tyle światów i tyle wartości…”. Polsko-żydowska mozaika Rafała Lichtensteina – przyczynek do dziejów inteligencji wielokulturowej Łodz." In „Należę do polskiej szkoły historycznej”. Studia i szkice ofiarowane prof. Jakubowi Goldbergowi z okazji odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Łódzkim, edited by R. Stobiecki and J. Walicki, 51-63. Łodz: Centrum Badań Żydowskich, Uniwersytet Łódzki, 2010.