Export 6 results:
Sort by: [ Author  (Asc)] Title Type Year
Filters: First Letter Of Last Name is N  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M [N] O P Q R S T U V W X Y Z   [Show ALL]
N
Nam, Irina Vladimirova. "Bund v Sibir v usloviach revoljucij 1917 god." In Stranicy istorii evreev Sibiri v XIX - XX vekach: Krasnojarskij Filial Blagotvoritelʹnogo Fonda 'Džojnt', edited by Jakov M. Kofman, 100-151. Krasnojarsk: Izdat. Klaretianum, 2003.
Nam, Iriada. "Evrei Sibiri v 1917 godu. Mezhdu sionizmom i bundizmom." In Nauchnye trudy po iudaike. Materialy {XVII} mezhdunarodnoi ezhegodnoi konferentsii po iudaike, 198-217. Moskva: Sefer, 2010. Abstract
Nishimura, Yuu. "On the cultural front: the Bund and the Yiddish secular school movement in interwar Poland." East European Jewish Affairs 43, no. Issue 3. Special Issue: New research on the Bund (2013): 265-281.